Yearning

Away in southern lands the red beans layAs spring returns to send its blooms above;Desiring you I pluck a big bouquet,To hold a thing that marks our tender love.   Chinese 相思 紅豆生南國,春來發幾枝。願君多采擷,此物最相思。  Pronunciation Xiāng Sī Hóng dòu shēng nán guó,Chūn lái fā jī zhī。Yuàn jūn duō cǎi xié,Cǐ wù zuì xiāng …

Read More