Bamboo Retreat

Alone, I sit serene within a bamboo grove,At ease, I strum the lute and hum a song.Unknown into the forest deep I’ll roveUntil the shining moon has sung along.   Chinese 竹里館 獨坐幽篁裡,彈琴復長嘯。深林人不知,明月來相照。  Pronunciation Zhú Lǐ Guǎn Dú zuò yōu huáng lǐ,Dàn qín fù cháng xiào。Shēn lín rén bù zhī,Míng yuè lái …

Read More