Deer Woods

Inside the empty hills I see no men,The human words I hear are merely echoes.Returning deep within the woods again,The light reflects atop, where green moss grows.   Chinese 鹿柴 空山不見人,但聞人語響。返景入深林,復照青苔上。  Pronunciation Lù Chái Kōng shān bù jiàn rén,Dàn wén rén yǔ xiǎng。Fǎn jǐng rù shēn lín,Fù zhào qīng tái shàng。  Literal …

Read More