Daodejing #8, “The highest virtue is like water”

My Translation
The highest virtue
is like water
上善若水
Water’s virtue
benefits all living things
yet it doesn’t fight
水善
利萬物
而不爭
It dwells
in places
the masses
loathe
衆人
之所
Because
it’s close to
the Path
幾於
In dwelling,
earth’s
a virtue
In the heart,
depth’s
a virtue
In giving,
humanity’s
a virtue
In speech,
trust
is a virtue
In justice,
governing’s
a virtue
In affairs,
ability’s
a virtue
In action,
time’s
a virtue
Thus only
by not fighting
夫唯
不爭
We can
avoid fault
無尤
Original Chinese
Traditional
Simplified
Pronunciation
上善若水。
上善若水。
Shàng shàn ruò shuǐ.
水善利萬物而不爭,
水善利万物而不争,
Shuǐ shàn lì wàn wù ér bù zhēng,
處衆人之所惡,
处众人之所恶,
Chǔ zhòng rén zhī suǒ è,
故幾於道。
故几于道。
Gù jī yú dào.
居善地,
居善地,
Jū shàn de,
心善淵,
心善渊,
Xīn shàn yuān,
與善仁,
与善仁,
Yǔ shàn rén,
言善信,
言善信,
Yán shàn xìn,
正善治,
正善治,
Zhèng shàn zhì,
事善能,
事善能,
Shì shàn néng,
動善時。
动善时。
Dòng shàn shí.
夫唯不爭,
夫唯不争,
Fu wéi bù zhēng,
故無尤。
故无尤。
Gù wú yóu.
Literal Translation
上善若水。
Highest virtue similar/like water
水善利萬物而不爭,
Water virtue benefits innumerable things
yet not fight
[innumerable things = all living things]
處衆人之所惡,
Dwell masses people ’s actually loathe
故幾於道。
Reason/because almost on Path
居善地,
Dwelling virtue earth
心善淵,
Heart virtue deep/profound
與善仁,
Giving virtue benevolence/humanity
言善信,
Speech virtue trust
正善治,
Proper/justice virtue govern
事善能,
Affairs/work virtue ability
動善時。
Action virtue time
夫唯不爭,
Man/those/thus only not contend
故無尤。
Hence lack fault

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.