Daodejing #5

My Translation
Heaven and earth
are not kind
天地
不仁
Thus
all living things
serve
as fodder for dogs.
萬物
芻狗
The Sage
is not kind
聖人
不仁
Thus
the common people
serve
as fodder for dogs.
百姓
芻狗
Among
the heavens and the earth
天地
之間
It’s like
a key
to a bag that opens at both ends!
其猶
籥乎
Empty yet
unyielding,
虛而
不屈
Using yet
producing more.
動而
愈出
Many words
enumerate
exhaustion—
多言
It is better
to preserve
your center.
不如
Original Chinese
Traditional
Simplified
Pronunciation
天地不仁,
天地不仁,
Tiān dì bù rén,
以萬物為芻狗;
以万物为刍狗;
Yǐ wàn wù wéi chú gǒu;
聖人不仁,
圣人不仁,
Shèng rén bù rén,
以百姓為芻狗。
以百姓为刍狗。
Yǐ bǎi xìng wéi chú gǒu.
天地之間,
天地之间,
Tiān dì zhī jiān,
其猶橐籥乎?
其犹橐籥乎?
Qí yóu tuó yuè hu?
虛而不屈,
虚而不屈,
Xū ér bù qū,
動而愈出。
动而愈出。
Dòng ér yù chū.
多言數窮,
多言数穷,
Duō yán shǔ qióng,
不如守中。
不如守中。
Bù rú shǒu zhōng.
Literal Translation
天地不仁,
Heaven earth not kindness
[not kindness = not benevolent, heartless]
以萬物為芻狗;
Thus ten-thousand things serve-as straw/fodder dog
[ten-thousand things = all living things]
聖人不仁,
Sage man not kindness
[not kindness = not benevolent, heartless]
以百姓為芻狗。
Thus hundred clans handle straw/fodder dog
[hundred clans = common people]
天地之間,
Heaven earth ’s/of between
[’s/of between = between, among, inter-]
其猶橐籥乎?
Its/that like a-bag-open-both-ends flute/key !
虛而不屈,
Empty/humble yet not bend
[not bend = unyielding, unbending]
動而愈出。
Use yet [the more…the more…] produce
多言數窮,
Much words fate/enumerated poor/exhausted
[much words = wordy/talkative]
不如守中。
Not like protect/observe center
[not like = it would be better to]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.