Miscellaneous Verse

You who’ve come and seen my hometown hueWould know the news from there, I must presume:That day you left, outside the window view,Had winter’s plums begun to wear their bloom?    Chinese Pronunciation     雜詩 Zá Shī     君自故鄉來, Jūn zì gù xiāng lái, …

Read More

Yearning

Away in southern lands the red beans layAs spring returns to send its blooms above;Desiring you I pluck a big bouquet,To hold a thing that marks our tender love.   Chinese 相思 紅豆生南國,春來發幾枝。願君多采擷,此物最相思。  Pronunciation Xiāng Sī Hóng dòu shēng nán guó,Chūn lái fā jī zhī。Yuàn jūn duō cǎi xié,Cǐ wù zuì xiāng …

Read More

Farewell to a Dear Friend

Within the mountain midst, a farewell scene:I shut my door, the sun begins to set.In spring next year the grass will turn to green,But if you’ll come back here, I know not yet.   Chinese 送別 山中相送罷,日暮掩柴扉。春草明年綠,王孫歸不歸。  Pronunciation Sòng Bié Shān zhōng xiāng sòng bà,Rì mù yǎn chái fēi。Chūn cǎo nián nián …

Read More

Bamboo Retreat

Alone, I sit serene within a bamboo grove,At ease, I strum the lute and hum a song.Unknown into the forest deep I’ll roveUntil the shining moon has sung along.   Chinese 竹里館 獨坐幽篁裡,彈琴復長嘯。深林人不知,明月來相照。  Pronunciation Zhú Lǐ Guǎn Dú zuò yōu huáng lǐ,Dàn qín fù cháng xiào。Shēn lín rén bù zhī,Míng yuè lái …

Read More

Deer Woods

Inside the empty hills I see no men,The human words I hear are merely echoes.Returning deep within the woods again,The light reflects atop, where green moss grows.   Chinese 鹿柴 空山不見人,但聞人語響。返景入深林,復照青苔上。  Pronunciation Lù Chái Kōng shān bù jiàn rén,Dàn wén rén yǔ xiǎng。Fǎn jǐng rù shēn lín,Fù zhào qīng tái shàng。  Literal …

Read More

Saying Goodbye at a Water Pavilion Feast

Silent night, deserted town,A cold pond and a warehouse wall.The frontier cicadas already buzz,And the tree leaves change for fall.Your road will touch the distant sky,But we’ll sing until the morning call.Unable to watch you leave us behind,The plunging moon like a hook befalls. Original …

Read More